Шинэчлэгдэн батлагдсан

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/155 дугаар тушаалын хавсралтаар шинэчлэгдэн батлагдсан "Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам"-тай доорх холбоосоор танилцана уу. 

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16960729483061&showType=1

"Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ нь ажил хөдөлмөртэй холбоотой өвчлөлөөс ажилтнуудыг хамгаалах зорилгоор хуулийн шаардлагын дагуу хийгддэг, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үнэлгээ юм."