card

Стандартын шинэчлэл

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандартын шинэчлэл:

- Механик доргион-Ажилтны бүх биед дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6770:2019

- Механик доргион-Ажлын багаж тоног төхөөрөмжөөс ажилтны гарт дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6769:2019

- Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага  MNS 6768:2019

- Ажлын байран дахь гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6767:2019

Хамтран ажилласан байгууллагууд:

- Хөдөлмөр, Нийгэм хамгааллын яам,

- Германы ОУХАН-ийн ЭТИС төсөл