card

Үйл ажиллагаа

  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, эрүүл мэндийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг дэмжих

  • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судалгаа, эрдэм шинжилгээг дэмжих

  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандартыг шинэчлэн сайжруулах

  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх