card

Мэргэжлийн ажлын хэсгүүд

Холбооны гишүүд дараах ажлын хэсгүүдэд орж ажиллаж хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой.

- Стандартын шинэчлэлийн ажлын хэсэг

- Мэргэжлийн сургалтын ажлын хэсэг

- Судалгааны ажлын хэсэг