Сургалтын хэрэгцээний асуумж

МХЭАҮХолбооны гишүүддээ зориулсан үйлчилгээний хүрээнд мэргэжлийн суралтуудыг 2 сар тутамд зохион байгуулж байгаа бөгөөд дараагийн сургалт 2018 оны 6 дугаар сарын 3 дахь долоо хоногт зохион байгуулагдана. Сургалтын чиглэл, агуулгын санал асуулга явуулж байна.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1k1NP36YATddyAakHp1D0gS6ttxvMRs0VGvJZJncYg_mk1Q/viewform