Стандартын шинэчлэл

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандартын шинэчлэл:

- Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтөд тавигдах шаардлага MNS стандартын төсөл боловсруулах

- Ажлын байран дахь доргионы өртөлтөд тавигдах шаардлага MNS стандартын төсөл боловсруулах

- Ажлын байрны гэрэлтүүлэгт тавигдах шаардлага MNS стандартын төсөл боловсруулах

Хэрэгжих хугацаа:  2017 оны 8-12 сар

Хамтран ажиллах байгууллагууд:

- Хөдөлмөр, Нийгэм хамгааллын яам,

- Германы ОУХАН-ийн ЭТИС төсөл